ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα Έργου (O)

O1 GAP Ανάλυση

GAP Ανάλυση  για τον καθορισμό και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους ενδιαφερόμενους φορείς, κενά στις υπηρεσίες/ υποστήριξη στους μετανάστες, υποστήριξη και υπηρεσίες για τους μετανάστες.

National Report (ICELAND)
National Report (AUSTRIA)
National Report (CYPRUS)
National Report (LITHUANIA)
National Report (SPAIN)
Comparative report

Ο2  Πρόγραμμα κατάρτισης για εταίρους (μετανάστες-εργαζόμενοι)

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και κατάρτισης θα αναπτυχθεί και επαναπροσδιοριστεί με τη συμμετοχή των μεταναστών.

Ο3  Παραγωγή βίντεο “Γνωρίστε τα δικαιώματά σας”

Παραγωγή των βίντεο KYR ως ομότιμων συμβούλων ή παρουσιάσεων e-confidant προσαρμοσμένα σε κάθε επιλεγμένη ομάδα μεταναστών.

Ο4  Πιλοτική εκπαίδευση εταίρων

Οι συνεργάτες θα επιλέξουν 8-10 δίγλωσσους μέντορες σε κάθε χώρα για να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο καθοδήγησης από συναδέλφους.

Ο5 Πλατφόρμα “Γνωρίστε τα δικαιώματά σας”

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι προσβάσιμα στην πλατφόρμα “Γνωρίστε τα δικαιώματά σας” που θα χρησιμοποιείτε σαν κόμβος για τις δραστηριότητες του έργου. Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα σε διαφορετικές γλώσσες και θα απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες μεταναστών.

Εκδηλώσεις Κοινοποίησης

5 εκδηλώσεις κοινοποίησης (E1-E5) θα διοργανωθούν σε τοπικό επίπεδο, στις χώρες εταίρους και θα στοχεύουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ακροατήρια όπως, ομάδες μεταναστών, υπευθύνους χάραξης πολιτικής, κέντρα κατάρτισης,  οργανώσεις και ενώσεις, κέντρα απασχόλησης, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθοδήγησης / συμβουλευτικής / διαμεσολάβηση για τους μετανάστες.

Οι εκδηλώσεις κοινοποίησης θα διοργανωθούν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Το τελικό συνέδριο KYR θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021.