ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το KYR στοχεύει να εκπαιδεύσει μετανάστες ούτος ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα δικαιώματα τους ως εργατικό δυναμικό, εντός συγκεκριμένων χωρών και σε συνοχή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απασχόληση και εργασία.

Το KYR θα αναπτύξει διαφορετικές τεχνικές για να προσεγγίσει τους μετανάστες, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και καθοδήγηση από εταίρους, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες σε 3-5 γλώσσες σε κάθε χώρα, σε συνεργασία με εκπαιδευμένους συνεταίρους.

Το έργο θα παρέχει δεξιότητες σχετικά με την εργατική νομοθεσία στους μετανάστες. Γενικός στόχος είναι να δημιουργηθούν διαδικασίες και καλές πρακτικές που μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσεγγίσουν νέες ομάδες μεταναστών.

ΌΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο KYR στοχεύει στη βελτίωση δημόσιων πρωτοβουλιών, όπως επιθεωρήσεις στο χώρο εργασίας, προωθώντας και ευαισθητοποιώντας την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους μετανάστες προκειμένου να βελτιώσει τις γνώσεις τους σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας και του μηχανισμού στήριξης των μεταναστών, καθώς και την αύξηση της ενεργού συμμετοχής τους σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης μεταναστών. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη κατάσταση των μεταναστών και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθώς επίσης ενδυνάμωση των εργαζομένων και δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΡΚΕBΙΑ
Το έργο θα διαρκέσει 24 μήνες: από τη 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τη 31η Αυγούστου 2021.

Το έργο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + - Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις KA2 στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο1 GAP Ανάλυση

Ο2 Πρόγραμμα κατάρτισης για εταίρους (μετανάστες-εργαζόμενοι)

Ο3 Παραγωγή βίντεο "Γνωρίστε τα δικαιώματά σας"

Ο4 Πιλοτική εκπαίδευση εταίρων

Ο5 Πλατφόρμα "Γνωρίστε τα δικαιώματά σας"

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Einurð, Ισλανδία

Ο οργανισμός Einurd διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ανάπτυξη της κοινότητας, ο οργανισμός έχει επίσης συμμετάσχει στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών για τους ηλικιωμένους, καθώς και στο συντονισμό της κατάρτισης στην «κοινοτική καθοδήγηση και εμπλοκή» μέσα σε εύθραυστες κοινότητες μέσω του έργου INTERFACE.

URL

Compass, Αυστρία

Η Compass είναι μία νεοσύστατη, μη κερδοσκοπική εταρεία (λτδ) που έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης μεταναστών μέσα από τη βελτίωση των γενικών και ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Περαιτέρω, η Compass επικεντρώνεται στην παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης καθώς και στην στήριξη και κατάρτιση νέων μεταναστών για εύρεση εργασίας.

URL

CSI, Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας LTD, Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο.

URL

Jafnréttishús, Ισλανδία

Το Κέντρο Ισότητας Jafnréttishús είναι ένας ιδιωτικός ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο Hafnarfjordur της Ισλανδίας. Είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά μέσο όρο, παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 300 μαθητές ετησίως σε διάφορους τομείς.

URL

Socialiniu Inovaciju Fondas (SIF), Λιθουανία

Από την ίδρυσή του, το SIF συνεργάζεται με διαφορετικές κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονείς, μετανάστες, άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές, γυναίκες που έχουν επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία. Το SIF παρέχει βοήθεια σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.

URL

Acción Laboral, Ισπανία

Ο οργανισμός "Acción Laboral" είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με εθνικό πεδίο δράσης με περισσότερα από 20 γραφεία και 100 υπαλλήλους. Η Acción Laboral έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας περισσότερους από 10.000 χρήστες και με μέσο όρο μετεγκατάστασης 50%.

URL

Asociación Caminos, Ισπανία

Οι δραστηριότητες της μη κερδοσκοπικής ένωσης «Caminos» που ιδρύθηκε το 2014 είναι αφιερωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής εργασίας. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και της επικοινωνίας, τη βελτίωση των ατομικών ευκαιριών ανάπτυξης, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ανάπτυξης μέσω εθνικής και διεθνούς συνεργασίας.

URL