ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το KYR στοχεύει να εκπαιδεύσει μετανάστες ούτος ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα δικαιώματα τους ως εργατικό δυναμικό, εντός συγκεκριμένων χωρών και σε συνοχή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απασχόληση και εργασία.

Το KYR θα αναπτύξει διαφορετικές τεχνικές για να προσεγγίσει τους μετανάστες, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και καθοδήγηση από εταίρους, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες σε 3-5 γλώσσες σε κάθε χώρα, σε συνεργασία με εκπαιδευμένους συνεταίρους.

Το έργο θα παρέχει δεξιότητες σχετικά με την εργατική νομοθεσία στους μετανάστες. Γενικός στόχος είναι να δημιουργηθούν διαδικασίες και καλές πρακτικές που μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσεγγίσουν νέες ομάδες μεταναστών.

ΌΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο KYR στοχεύει στη βελτίωση δημόσιων πρωτοβουλιών, όπως επιθεωρήσεις στο χώρο εργασίας, προωθώντας και ευαισθητοποιώντας την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επιπλέον, επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους μετανάστες προκειμένου να βελτιώσει τις γνώσεις τους σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας και του μηχανισμού στήριξης των μεταναστών, καθώς και την αύξηση της ενεργού συμμετοχής τους σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης μεταναστών. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη κατάσταση των μεταναστών και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθώς επίσης ενδυνάμωση των εργαζομένων και δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΡΚΕBΙΑ

Το έργο θα διαρκέσει 24 μήνες: από τη 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τη 31η Αυγούστου 2021.

Το έργο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + – Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις KA2 στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.