ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Einurð, Ισλανδία

Το Einurd ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την ανάπτυξη της κοινότητας.

Ο οργανισμός Einurd διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ανάπτυξη της κοινότητας, ο οργανισμός έχει επίσης συμμετάσχει στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών για τους ηλικιωμένους, καθώς και στο συντονισμό της κατάρτισης στην «κοινοτική καθοδήγηση και εμπλοκή» μέσα σε εύθραυστες κοινότητες μέσω του έργου INTERFACE.

http://www.einurd.is

Compass, Αυστρία

Η Compass είναι μία νεοσύστατη, μη κερδοσκοπική εταρεία (λτδ) που έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης μεταναστών μέσα από τη βελτίωση των γενικών και ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Περαιτέρω, η Compass επικεντρώνεται στην παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης καθώς και στην στήριξη και κατάρτιση νέων μεταναστών για εύρεση εργασίας.

http://www.compass4you.at

CSI, Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας LTD, Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο.
Η πεποίθηση του CSI, είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού σε συνδυασμό με θεμελιώδεις ορθές και βιώσιμες λύσεις, καθώς και διαταραχή σε εξορθολογισμένες λύσεις σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικά στην αλλαγή του κοινωνικού ιστού κάθε κοινωνίας.

Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης του CSI είναι στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης έργων, των υπηρεσιών αξιολόγησης έργων, της επικύρωσης προϊόντων και της κατάρτισης.

http://csicy.com/

Jafnréttishús, Ισλανδία

Το Κέντρο Ισότητας Jafnréttishús είναι ένας ιδιωτικός ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο Hafnarfjordur της Ισλανδίας. Είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά μέσο όρο, παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 300 μαθητές ετησίως σε διάφορους τομείς (όπως γλωσσικές δεξιότητες, πολιτισμός άλλων εθνών κ.λπ.).

Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι:
– Προώθηση της ισότητας και εργασία για την εφαρμογή της
– Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βοήθεια στα πιο ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας (διακρίνονται λόγω φυλής, πίστης, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.) και των «σιωπηλών» τμημάτων της κοινωνίας (γυναίκες, παιδιά, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.)
– Ενδυνάμωση των τομέων της κοινωνίας που κατά τα άλλα παραμελούνται, και τους επιτρέπουν να βρουν βοήθεια, να υπερασπιστούν ή να διαπραγματευτούν την ισότητα.

http://www.jafn.is/

Social Innovation Fund (SIF), Λιθουανία

Το Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1994 για να βοηθήσει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και μειονεκτούντα υπόβαθρα να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλών. Από την ίδρυσή του, το SIF συνεργάζεται με διαφορετικές κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονείς, μετανάστες, άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές, γυναίκες που έχουν επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία. Το SIF παρέχει βοήθεια σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Στόχος του είναι να προωθήσει την κοινωνική ένταξή τους, την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητά τους μέσω υπηρεσιών κατάρτισης και καθοδήγησης, καθώς και να συμβάλει στην ενδυνάμωση τους και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για να είναι ικανοί και επιτυχημένοι στην αγορά εργασίας.

http://www.lpf.lt/

Acción Laboral, Ισπανία

Ο οργανισμός “Acción Laboral” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με εθνικό πεδίο δράσης με περισσότερα από 20 γραφεία και 100 υπαλλήλους. Η Acción Laboral έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας περισσότερους από 10.000 χρήστες και με μέσο όρο μετεγκατάστασης 50%.
Το όνομα της εταιρείας, “Acción Laboral” (Δράση Εργασίας), υποδηλώνει την κύρια δραστηριότητά της, που στοχεύει στην εισαγωγή και την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων ολοκλήρωσης και κατάρτισης. Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών απασχόλησης και της επαγγελματικής ένταξης για τους ανέργους, που περιλαμβάνουν ενήλικες με δύσκολη ένταξη στην εργασία, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργους, νέους χωρίς προσόντα, γυναίκες, άτομα με χαμηλό αλφαβητισμό και δεξιότητες, κ.λπ. Ο οργανισμός “Acción Laboral” έχει αναπτύξει μια μέθοδο εργασίας που επιτρέπει στον οργανισμό να εκτελεί προγράμματα οπουδήποτε και σε σαφή καθορισμένο χρόνο, επιτυγχάνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτός ο οργανισμός έχει έναν κοινωνικό σκοπό, προσπαθώντας να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, επισημαίνοντας τις προσπάθειές του για τοποθέτηση.

https://www.accionlaboral.com/en

Asociación Caminos, Ισπανία

Οι δραστηριότητες της μη κερδοσκοπικής ένωσης «Caminos» που ιδρύθηκε το 2014 είναι αφιερωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής εργασίας.
Το όνομά “Caminos” (Ισπανικά για “μονοπάτια”) υποδηλώνει τη σημασία της εύρεσης νέων τρόπων για την επίτευξη στόχων και την ανακάλυψη μεμονωμένων πόρων και ευκαιριών για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων. Εστιάζουν στην ανάπτυξη και μεταφορά καινοτόμων μεθόδων από άλλες χώρες εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου σε ισπανικές οντότητες που προσφέρουν μόνιμες υπηρεσίες.
Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και της επικοινωνίας, τη βελτίωση των ατομικών ευκαιριών ανάπτυξης, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ανάπτυξης μέσω εθνικής και διεθνούς συνεργασίας.

https://www.asoccaminos.org/