Apie projektą

KYR PROJEKTAS

KYR projektu siekiama gerinti dirbančiųjų migrantų supratimą ir žinias apie jų teises darbe – mokyti apie ES darbo teisę bei apie konkrečios šalies įstatymus ir pagalbos sistemas.

KYR pateikia siūlymus ir būdus, kaip bendrauti su dirbančiaisiais migrantais, naudojant elektroninės erdvės priemones bei grupės narių mentorystę. Informacija migrantams pateikiama bendradarbiaujant su apmokytais kitataučių grupės nariais, 3-5 konkrečioje ES šalyje aktualiomis dirbančiųjų migrantų kalbomis.

Projektu siekiama suteikti migrantams žinių apie darbo įstatymus ir gebėjimų jais remtis. Galinis tikslas – pristatyti gerąją patirtį ir rasti būdus, kaip pasiekti ir apmokyti naujas migrantų grupes.

TIKSLINĖ GRUPĖ

KYR projektu siekta patobulinti ir plėtoti įvairias visuomenės iniciatyvas, pvz., tokias kaip patikrinimai darbo vietoje, skatinant ir didinant visuomenės, atsakingų asmenų, darbdavių bei dirbančiųjų informuotumą apie nacionalinius ir Europos įstatymus bei reglamentus dėl darbuotojų teisių. Taip pat projektu siekiama mokyti dirbančiuosius migrantus apie jų teises darbe.

REZULTATAI

  • Naujų įgūdžių ir kompetencijų įgijimas darbo įstatymų srityje;
  • paramos būdai dirbantiesiems migrantams;
  • aktyvesnis migrantų dalyvavimas visos Europos migrantų paramos tinkle;
  • didinamas informuotumas apie dirbančiųjų migrantų padėtį ir iššūkius;
  • darbuotojų įgalinimas;
  • saugios darbo aplinkos kūrimas.

TRUKMĖ

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Pradžia – 2019 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2021 metų rugpjūčio 31.

Projektas finansuojamas  Europos Komisijos pagal “Erasmus +” programą – KA2 strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje.