Pradžia

APIE PROJEKTĄ

KYR PROJEKTAS

KYR projektu siekiama gerinti dirbančiųjų migrantų supratimą ir žinias apie jų teises darbe – mokyti apie ES darbo teisę bei apie konkrečios šalies įstatymus ir pagalbos sistemas.

KYR parengs siūlymus ir būdus, kaip bendrauti su dirbančiaisiais migrantais, naudojant elektroninės erdvės priemones bei tos grupės narių mentorystę. Informacija migrantams bus pateikiama bendradarbiaujant su apmokytais jų grupės nariais, 3-5 konkrečioje ES šalyje aktualiomis dirbančiųjų migrantų kalbomis.

Projektas suteiks migrantams žinių apie darbo įstatymus ir gebėjimų jais remtis. Galinis tikslas - rinkti gerąją patirtį ir sukurti būdus, kuriuos vėliau būtų galima taikyti ir tobulinti, siekiant pasiekti ir apmokyti naujas migrantų grupes.

TIKSLINĖ GRUPĖ
KYR projektu siekiama patobulinti ir plėtoti įvairias visuomenės iniciatyvas, pvz., tokias kaip patikrinimai darbo vietoje, skatinant ir didinant visuomenės, atsakingų asmenų, darbdavių bei dirbančiųjų informuotumą apie nacionalinius ir Europos įstatymus bei reglamentus dėl darbuotojų teisių. Taip pat projektu siekiama mokyti dirbančiuosius migrantus apie jų teises darbe.

REZULTATAI
• Naujų įgūdžių ir kompetencijų įgijimas darbo įstatymų srityje;
• paramos būdai dirbantiesiems migrantams;
• aktyvesnis migrantų dalyvavimas visos Europos migrantų paramos tinkle;
• didinamas informuotumas apie dirbančiųjų migrantų padėtį ir iššūkius;
• darbuotojų įgalinimas;
• saugios darbo aplinkos kūrimas.

TRUKMĖ
Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Pradžia – 2019 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2021 metų rugpjūčio 31.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal "Erasmus +" programą – KA2 strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje.

INTELEKTINIAI PRODUKTAI

O1 Poreikio tyrimas
Poreikio tyrimu siekiama įvertinti ir rinkti informaciją apie dirbančiųjų migrantų teisių užtikrinimo bei paslaugų/paramos jiems teikimo poreikį ir esamą situaciją.
O2 Dirbančiųjų migrantų mokymo programa
Turinys parengtas bendradarbiaujant su tiksline grupe – migrantais.
O3 Vaizdo klipų „Žinok savo teises“ gamyba
KYR partnerystė sukurs vaizdo klipus, kuriuose migrantų atstovų arba animacijos pagalba bus pateikiama įvairioms migrantų grupėms aktuali informacija.
O4 Bandomieji mokymai
Partneriai kiekvienoje šalyje atrinks 8–10 dvikalbius migrantus, kurie dalyvaus mentorystės mokymuose.
O5 Mokymų platforma „Žinok savo teises“
Su projekto rezultatais bus galima susipažinti e-platformoje „Žinok savo teises“. Tai bus projekto veiklos centras, pradedant paprasta projekto informacine svetaine prasidėjus projektui, or išvystant ją iki atvirųjų švietimo išteklių įvairiomis Europos sąjungoje dirbančiųjų migrantų kalbomis.

PARTNERIAI

Einurd, Islandija

Einurd organizacija įsteigta 2010 metais ir orientuota į suaugusiųjų švietimą bei bendruomenės vystymą.

Einurð turi didelę patirtį bendruomenės švietimo ir mokymo srityje, organizacija taip pat dalyvavo vykdant kompiuterinio raštingumo mokymus pagyvenusiems žmonėms, taip pat koordinuoja „bendruomenės švietimo ir įtraukimo“ mokymus pažeidžiamose bendruomenėse (INTERFACE projektas).

Plačiau

Compass, Austrija

Nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skatinti profesinę, socialinę ir kultūrinę migrantų įtrauktį bei stiprinti tarpkultūrinį dialogą ir švietimą.

Plačiau

CSI socialinių inovacijų centras LTD, Kipras

Socialinių inovacijų centras (CSI) yra mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti socialines inovacijas, galinčias sukelti teigiamų pokyčių vietos, nacionaliniu, regioniniu ir globaliu kontekstu. CSI įsitikinęs, kad keturi socialinės sąveikos, švietimo, plėtros ir ekonominio racionalumo ramsčiai kartu su iš esmės patikimais ir tvariais sprendimais, taip pat trukdymai racionalizuoti sisteminių socialinių problemų sprendimus gali lemti kūrybingus sprendimus, turinčius įtakos reikšmingiems bet kurios visuomenės socialinės struktūros pokyčiams.

Organizacijos kompetencijos sritys: profesinis ir suaugusiųjų švietimas; darbo rinka, švietimas ir nuotolinis mokymas; , socialinis verslumas; projektų valdymas; projektų vertinimo paslaugos; produktų pripažinimas; įvairūs mokymai.

Plačiau

Jafnréttishús, Islandija

Lygybės centras / Jafnréttishús yra privati ​​NVO, įkurta 2008 m., Hafnarfjordur mieste, Islandijoje. Tai tarptautinė ne pelno siekianti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja. Per metus vidutiniškai suteikia įvairių sričių švietimą (kalbų, kitų tautų kultūrų pažinimo ir pan.) daugiau nei 300-tams besimokančiųjų.

Pagrindiniai organizacijos tikslai yra šie:
- skatinti ir įgyvendinti lygybę;
- didinti informuotumą ir padėti jautresnėms visuomenės dalims (diskriminuojamoms dėl rasės, tikėjimo, seksualinės orientacijos ir pan.) bei „nutildytoms“ visuomenės dalims (moterims, vaikams, imigrantams, neįgaliesiems ir pan.);
- Įgalinti tas visuomenės dalis, kurios yra kaip nors apleistos, ir pagelbėti joms rasti galimybę sulaukti pagalbos, apsiginti ar susitarti dėl lygių galimybių.

Plačiau

Socialinių inovacijų fondas (SIF), Lietuva

Socialinių inovacijų fondas (SIF, www.lpf.lt ) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais kaip labdaros ir paramos fondas, siekiantis užtikrinti pagalbą bei lygias galimybes socialinėje atskirtyje esantiems asmenims per socialines inovacijas ir švietimą, informavimą ir konsultavimą.
Nuo pat įkūrimo SIF dirba su įvairiomis socialiai pažeidžiamomis grupėmis: ilgalaikiais bedarbiais, neįgaliaisiais, vienišiais tėvais, migrantais, atokesnių vietovių žmonėmis, smurtą šeimoje išgyvenančiomis moterimis. SIF teikia pagalbą ir paramą žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, turintiems mažiau galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant moterims. Siekiama skatinti žmonių socialinę įtrauktį, įsidarbinimo galimybes ir verslumą teikiant mokymo, orientavimo, konsultavimo ir kuravimo paslaugas, taip prisidedant prie jų įgalinimo ugdant gebėjimus būti kompetentingais ir sėkmingai įsidarbinti.

Plačiau

ACCIÓN LABORAL, Ispanija

„Acción Laboral“ yra ne pelno organizacija, veikianti visoje šalyje, turinti daugiau nei 20 biurų ir 100 darbuotojų. „Acción Laboral“ sukūrė daugiau nei 100 užimtumo ir mokymo programų nacionaliniu lygmeniu ir turi daugiau nei 10 000 vartotojų. Organizacijos pavadinimas „Acción Laboral“ („Darbo veiksmai“) nurodo jos pagrindinę veiklą, siejamą su integracija į darbo rinką, kuriant integruotus užimtumo planus ir mokymo kursus. Jos kuriamų programų tikslai yra tobulinti užimtumo tarnybų veiklą ir stiprinti bedarbių profesinę integraciją. Pagrindinė tikslinė grupė - suaugusieji, kuriems sunku įsidarbinti; neįgalieji; migrantai; ilgalaikiai bedarbiai; jauni žmonės be kvalifikacijos; moterys; žemos kvalifikacijos bei įgūdžių žmonės; ir kt. „Acción Laboral“ sukūrė darbo metodą, kuris leidžia organizacijai vykdyti programas bet kurioje vietoje ir bet kuriuo apibrėžtu laiku, pasiekiant labai gerų rezultatų. Šios organizacijos tikslas - - padėti pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.

Plačiau

Asociación Caminos, Ispanija

Caminos yra Ispanijos ne pelno asociacija, įsikūrusi Andalūzijoje 2014 metais, dirbanti švietimo srityje. Vykdydama įvairias intervencijas, siekia pagerinti pokyčio, vystymosi ir socialinės įtraukties individualias galimybes.

Pavadinimas „Caminos“ (ispaniškai reiškia „keliai“) rodo, kad svarbu ieškoti naujų būdų tikslams pasiekti ir atrasti individualius išteklius bei galimybes kartu įveikti iššūkius. Didžiausią dėmesį skiriame pažangių metodų kūrimui ir kitų Europos šalių patirties pritaikymui Ispanijos organizacijose, teikiančiose nuolatines paslaugas.

Pagrindiniai tikslai yra: skatinti mainus ir bendravimą, gerinti individualias plėtros galimybes, remti socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją ir nacionalinio bei tarptautinio bendradarbiavimo pagalba kurti pažangias metodikas mokymo, švietimo ir socialinės plėtros srityse.

Plačiau